Norsk–engelsk strafferettslig ordbok

Norwegian–English Dictionary of Criminal Law Terms

Ronald Walford

2007 (2. utg.)

168 sider

ISBN 978-82-92458-03-7

kr 200  (om rabatt)

Norsk–engelsk strafferettslig ordbok har kommet i andre utgave. Den inneholder 2200 norske og engelske termer som er avgjørende for å forstå norsk strafferett. De fleste termene er hentet direkte fra aktuelle norske lovtekster og fra autoritative engelske oversettelser av norske lover. Storparten av oppslagene har forklaringer og eksempler på bruk på både norsk og engelsk. Boken inneholder også et engelsk–norsk register.

Forfatteren, Ronald Walford, var engelsk advokat bosatt i Oslo som i løpet av de siste 30 år av sitt liv oversatte til engelsk tallrike norske juridiske tekster og viktige norske lover.

The Norwegian–English Dictionary of Criminal-Law Terms is published in a second edition. It contains 2200 Norwegian and English terms that are crucial to understanding Norwegian criminal law. Most of the terms have been taken direct from the text of the relevant Norwegian acts and from authoritative English translations of these acts. Most of the entries have explanations and usage examples in both Norwegian and English. The dictionary also contains an English–Norwegian index.

The author, Ronald Walford, was an English lawyer resident in Oslo. The last 30 years of his life he was engaged in the translation into English of numerous Norwegian legal texts and major acts of Norwegian legislation.